Про-фактура (уплатница)

Доколку одберете опција за плаќање преку про-фактура (уплатница) веднаш по направената нарачка на вашата е-маил адреса ќе ви пристигне порака со податоци кои ви се потребни за да извршите уплата во банка или пошта. На уплатницата задолжително во полето „Цел на дознака“ потребно е да внесете „Број на нарачка“. Вкупниот износ на уплатата мора да биде еквивалентен на вкупниот износ од направената нарачка на нашата веб страница. Трошоците за провизија се обврска на клиентот. Нарачката ќе почне да се процесира на денот кога уплатата ќе биде потврдена од наша страна.

Пример/упатство за уплатница ПП10:

Податоци за фирмата:

Целосен назив: Друштво за производство, трговија и услуги ГРОУП СОЛУТИОН увоз-извоз ДОО Скопје
ЕДБ: МК4032018540057
Матичен број: 7319061
Жиро сметка: 210073190610158
Депонент банка: НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: Ул. Есенинова бр. 2в, Кисела Вода, 1000 Скопје

Наплата при испорака

Платете за вашата нарачка кога истата ќе ви биде доставена. Со оваа опција вашата нарачка ќе биде изработена и испратена на вашата локација без да е потребно однапред да извршите плаќање.